Duze czcionkiDomyslne czcionkiMale czcionki

WSM Osiedle Piaski W-wa ul. Broniewskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych
w podziale na następujące zadania:

 • Zadanie nr. 1

ul. Broniewskiego 57 ;ul. Broniewskiego 61

.Remont parteru klatki schodowej w budynku zgodnie z projektem

Wadium w wysokości 4000,00 zł

 • Zadanie nr. 2

Ul. Broniewskiego 83 ;ul. Broniewskiego 87

Remont parteru klatki schodowej w budynku zgodnie z projektem

Wadium w wysokości 5.000,oo zł.

 • Zadanie nr 3

Ul. Kochanowskiego 13A ;ul. Literacka 8; ul. Literacka 10

Remont klatek schodowych w budynku zgodnie z projektem

Wadium w wysokości 6.000,00 zł

 • Zadanie nr. 4

Ul. Kochanowskiego14; ul. Kochanowskiego 14B; ul. Kochanowskiego 14C

Remont klatek schodowych w budynku zgodnie z projektem

Wadium w wysokości 6.000,00 zł

 • Zadanie nr. 5

Ul. Literacka 12; ul. Literacka 14; ul. Literacka 18

Remont klatek schodowych w budynku zgodnie z projektem

Wadium w wysokości 6.000,00 zł

 • Zadanie nr. 6

Ul. Broniewskiego 39: ul. Broniewskiego 51; ul. Broniewskiego 53

Remont klatek schodowych w budynku zgodnie z projektem

Wadium w wysokości 6.000,00 zł

 • Zadanie nr. 7

Ul. Kochanowskiego 18C; ul. Kochanowskiego 26

Remont klatek schodowych w budynku zgodnie z projektem

Wadium w wysokości 4.000,00 zł

 • Zadanie nr. 8

Ul. Literacka 8; ul. Literacka 10

Remont klatek schodowych w budynku zgodnie z projektem

Wadium w wysokości 4.000,00 zł

 

Termin składania ofert do dnia 15.05.2014 godz. 1300 w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Przetarg na remont klatek schodowych Zadanie nr… „”

Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie.

Otwarcie ofert w dniu 15.05.2014 o godz. 1730 .w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem „Przetarg na remont klatek schodowych Zadanie nr…” należy wpłacić na konto
nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995, kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania z ofertą - od dnia złożenia oferty do dnia 05.05. 2014 r.

Materiały przetargowe płatne na konto nr nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995 w wys. 50 zł netto do odbioru od dnia 24.05.2014 r. w siedzibie Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pani Elżbieta Śmiałkowska tel. 0-22-669-52-52 wew. 27

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

WSM Osiedle Bielany W-wa ul. Daniłowskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • Remont schodów wejściowych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Starej Baśni 3 w Warszawie.
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.08. 2014 r.
  • Wadium w wysokości 2 000 zł.
 • Wymiana ok 260 m2 chodnikówprzy budynku Podczaszyńskiego 18 w Warszawie
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.08. 2014 r.
  • Wadium w wysokości 2 750 zł.

Termin składania ofert do dnia 08.05.2014 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert w dniu 08.05.2014 godz. 1200

Czas związania z ofertą - od dnia złożenia oferty do dnia 22.05. 2014 r.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048w wys. 50 zł netto do odbioru od dnia 23.04.2014 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pani Elżbieta Węgrzyniak tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Wymianę wodomierzy oraz ciepłomierzy w Osiedlu Nowodwory WSM

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Ciołkosza 4, 03-134 Warszawa w dniach: poniedziałek ÷ piątek w godz. 10°° ÷ 14°°.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Pan Eugeniusz Nowak tel. 22 676 83 02.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł. Termin związania ofertą upływa po 90 dniach od daty otwarcia oferty. Zamawiający wykluczy
z postępowania przetargowego oferenta, który nie wykupił Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 50,00 zł/brutto. Materiały przetargowe ani wniesiona za nie opłata nie podlegają zwrotowi.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Kancelaria ul. Elbląska 14 pok. 7

do dnia 06.05.2014 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2014 r. o godz. 1200.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Elbląska 14

01-737 Warszawa

Zatrudni specjalistę ds. technicznych w Osiedlu Wawrzyszew Nowy

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

- doświadczenie zawodowe min. 5 lat,

- dobra znajomość obsługi komputera (programy MS Word, MS Excel, programy kosztorysowe),

- uprawnienia budowlane oraz staż pracy w spółdzielni mile widziane,

- znajomość przepisów prawa budowlanego.

Oferta kandydata winna zawierać:

- zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym,

- CV,

- kwestionariusz osobowy,

- kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, kopię uprawnień.

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przysłać w terminie
do 30 kwietnia 2014r do godz. 1500 (decyduje data stempla pocztowego) lub składać osobiście
w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na specjalistę
ds. technicznych”. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do
II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

WSM nie odsyła złożonych ofert.

WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na FACEBOOK.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>